[Café Sáng] Hãy đi xa hơn những gì bạn tưởng tượng

👉 Nếu bạn không thể BAY, vậy thì hãy CHẠY
👉 Nếu bạn không thể CHẠY, hãy ĐI BỘ
👉 Nếu bạn không thể ĐI BỘ, hãy LÊ TỪNG BƯỚC
 
Dù bạn làm gì, hãy luôn nhớ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC! 🌻
Khả năng của con người là vô giới hạn.
Hãy làm những gì mình chưa từng làm!
Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mình đạt được!